Move24 Group GmbH:s allmänna affärsvillkor

Version: 22.11.2016

Förhållandet mellan pris och prestanda för tilläggskostnader

1. Leverantör och giltighetsområde

1.1 Leverantör av flyttjänsterna är Move24 Group GmbH, Chausseestraße 86, 10115 Berlin (nedan ”Move24”, ”vi”, ”oss” etc.).

1.2 Dessa allmänna affärsvillkor (nedan ”AAV”) gäller för alla avtal med Move24 Group GmbH om flyttjänster, inklusive att initiera dem och få dem till stånd. De är de enda villkor som gäller. Kundens allmänna affärsvillkor tillämpas inte.

1.3 Vänligen observera att "Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road" ("CMR") inte gäller för avtal o flyttjänster kontrakterade med Move24.

2. Konsument och företagare

Den civilrättsliga lagen skiljer i flera avseenden mellan ”konsumenter” och ”företagare”. Denna distinktion är även viktig för vissa aspekter av våra avtal med våra kunder. Alltid när dessa allmänna affärsvillkor statuerar vissa rättigheter och skyldigheter endast för konsumenter blir följande lagstadgade definitioner för de nämnda begreppen relevanta.

2.1 Kunden är ”konsument” om han sluter avtalet som fysisk person för ändamål där han/hon till övervägande del varken kan ta med sin yrkesmässiga verksamhet eller sin verksamhet som egen företagare i beräkningen.

2.2 Kunden är däremot en ”företagare” när det gäller avtalet om han/ hon sluter avtalet som en fysisk person, juridisk person eller som ett rättskapabelt handelsbolag som agerar i sin yrkesmässiga verksamhet eller i sin verksamhet som egen företagare när avtalet sluts.

3. Vad är Move24 och vad erbjuder vi?

3.1 Move24 genomför flyttningar för sina kunder och erbjuder i detta samband vissa tillhörande tjänster. En del sådana tillhörande tjänster är alltid en del av avtalens omfattning (t.ex. fram- och bortkörning av transportfordonet, lastning och lossning av flyttgodset). Kunden kan delvis lägga till sådana tjänster separat mot en rimlig extra avgift (t.ex. flyttlådor, stoppförbudszon).

3.2 Flyttningar från eller till länder som inte är medlemsländer i EU utförs inte, med undantag för Schweiz, Island, Liechtenstein, Norge, Turkiet, USA och Kanada. Move24 förbehåller sig dock dessutom rätten att generellt eller i enstaka fall inte erbjuda flyttningar till vissa EU-medlemsstater. Move24 står dessutom under inga omständigheter för införsel- eller transitavgifter, skatter som stater lägger på för införsel eller transitering av flyttgods eller andra jämförbara pålagor. Kunden står för dessa.

3.3 Om du tecknar ett avtal om flyttning med oss ingår alltid följande tjänster:

i) tillhandahållande av flyttpersonal i lämplig omfattning
ii) framkörning av transportfordonet resp. transportfordonen samt flyttpersonalen till den plats som flytten ska göras från
iii) flyttpersonalen lastar in flyttgodset i transportfordonet från den plats där flyttgodset enligt uppgift finns (lägenhet etc.)
iiii) transport av flyttgodset till den plats som flytten ska göras till
iiiii) flyttpersonalen lossar flyttgodset på den plats dit flytten går, transporterar flyttgodset till och ställer ned det på den angivna platsen (lägenhet etc.)
iiiiii) avfärden från den plats dit flytten går
iiiiiii) bränsle till transportfordonet resp. transportfordonen, material för korrekt lastning (t.ex. remmar, spännband etc.)
iiiiiiii) alla planerings- och samordningstjänster för det ovan nämnda

3.4 Kunden kan lägga till ytterligare och avancerade tjänster mot extra betalning om Move24 erbjuder dessa. Detta är bland annat följande tjänster under förutsättning att de erbjuds av Move24:

i) montering och demontering av möbler, kök och sanitetsutrustning
ii) packning och uppackning av flyttgods
iii) ansökan om stoppförbudszoner med korrekt uppställning av de trafikmärken som krävs
iiii) tillhandahållande och montering av möbellyftar
iiiii) tillhandahållande av förpackningsmaterial
iiiiii) lagring av flyttgods
iiiiiii) extra försäkringar
iiiiiiii) hantering av tullavgifter för in- och utförsel Vissa av dessa tjänster måste ordnas av kunden själv som assisterande tjänst om de inte har bokats av honom/henne. För detta gäller punkt 9 i dessa allmänna affärsavtal.

4. Vilket gods transporterar vi inte resp. vilka särskilda regler finns det för flyttgods?

4.1 Vi transporterar principiellt inget farligt gods för konsumenter. Farligt gods är ämnen, beredningar (blandningar, tillredningar, lösningar) och föremål som innehåller ämnen från vilka det på grund av deras natur, deras fysikaliska eller kemiska egenskaper eller deras tillstånd kan utgå vissa risker för den allmänna säkerheten eller ordningen, i synnerhet för allmänheten, viktiga gemensamma egendomar och/eller människors, djurs hälsa och sakers tillstånd under transporten. Dessutom kan gods ha klassats som farligt gods av lagstiftaren. Typiska exempel är kemikalier, flytande gas, fyrverkerier bensin, brännolja, visst gödsel och andra lättantändliga föremål och vätskor, visst avfall, radioaktivt material av alla slag (t.ex. för medicinska och tekniska tillämpningar) men även ämnen som inte utgör någon risk i små mängder men kan vara farliga i stora mängder (t.ex. sprejburkar).

4.2 För företagare kan farligt gods vid behov transporteras i begränsad omfattning. En förutsättning för detta är att kunden har informerat Move24 om exakt typ av risk och, om så krävs, de nödvändiga försiktighetsåtgärderna skriftligen i rätt tid.

5. Hur upprättas ett flyttavtal med Move24?

5.1 De tjänster avtalet avser ska specificeras innan avtalet sluts.

5.1.1 Kunden ska upplysa Move24 om de önskade tjänsterna via webbsidan, via E-post eller på telefon, och ska därvid ange all relevant information för flyttningen, inklusive men inte begränsat till planerat datum, eller datumintervall, information om flyttgodset som möjliggör en kategorisering av den volym som ska flyttas etc. upphämtningsplats och leveransplats samt, i förekommande fall, övriga tjänster som kunden önskar. Samtliga specifikationer som anges måste vara korrekta eftersom de ligger till grund för de utgifter som kommer faktureras av Move24 och för utförande av flytten i enlighet med vad som planerats. Om kunden lämnat information som är felaktig eller oprecis eller om relevant information har utelämnats förbehåller sig Move24 rätt till ersättning för merkostnader samt rätt att ändra datum för flyttens genomförande.

5.1.2 Baserat på den information som kunden lämnar tar Move24 fram ett konkret kostnadsförslag vilket skickas till kunden per E-post. På webbsidan kan kunden, efter det att kunden erhållit kostnadsförslag, hitta ett formulär med en sammanfattning av den lämnade informationen avseende de beställda tjänsterna i vilket kunden kan kontrollera och vid behov korrigera lämnad information och komplettera med saknad information. För det fall kunden korrigerar eller kompletterar informationen lämnar Move24 ett reviderat kostnadsförslag som kunden kan granska Kunden har också möjlighet att i andra hand kontakta Move24 via telefon avseende kostnadsförslaget, att ställa frågor igen avseende detaljerna i den pågående beställningen, och, om det behövs, för att granska och korrigera all information och även komplettera med eventuell information som fortfarande saknas.

5.1.3 I den mån kunden ordnar en flytt genom formuläret på Move24:s hemsida, ska kostnaderna som uppstår i samband med flytten, till skillnad från vad som anges i punkten 5.1.2, beräknas direkt i realtid och visas kunden. Kostnadsförslaget kommer därför inte lämnas via e-post.

5.2 Om alla begärda uppgifter har förts in i enlighet därmed, m.m., och alla punkter, inklusive men inte begränsat till de tjänster som ska utföras av Move24, och den tid eller utförandeperiod och det pris som ska betalas av kunden har fastställts, ska det finnas ett bindande anbud från Move24 att utföra de fastställda tjänsterna vid den angivna tidpunkten eller inom den angivna tidsperioden till det pris som anges. Kunden kan boka flytten på dessa villkor direkt via websidan eller via telefon. Kunden kommer att bli ombedd, i enlighet med vald bokningsmetod, antingen under bokningsprocessen eller omedelbart därefter, att lämna handpenning i enlighet med vad som anges i punkten 10.3. Korrekt betalning av handpenningen ska utgöra en av kunden bindande accept av anbudet från Move24, genom vilket avtalet mellan Move24 och kunden ska träda i kraft.

Move24 ska bekräfta beställningen inom tre arbetsdagar efter mottagande av handpenningen, bekräftelse ska ske via e-post och, i förekommande fall, dessutom över telefon ("Orderbekräftelsen") Under tiden har Move24 rätt att avböja en beställning utan orsak, och utan några tillkommande skyldigheter gentemot kunden, fram tills dess att beställningen har bekräftats av Move24. För det fall Move24 inte bekräftar beställningen inom ovan angiven tid ska Move24 anses ha avböjt beställningen.

5.3 Move24s bekräftelse av beställning utgör inte någon leveransbekräftelse utan är endast en bekräftelse av beställningen.

5.4 Avtalet kan endast tecknas på svenska.

5.5 Avtalet mellan Move24 och kunden utgörs av den informationen som kunden lämnat, kundens beställning av de aktuella tjänsterna (och, i förekommande fall, andra tjänster som har beställts i efterhand enligt punkt 6 nedan), Move24s kostnadsförslag, samt dessa allmänna affärsvillkor.

6. Utökningar av de tjänster som ingår

6.1 Om kunden vill ändra omfattningen av eller justera sin beställning, eller i övrigt göra tilläggsbeställningar, efter det att avtalet har ingåtts före den andra dagen före flyttdatumet ska kunden ta kontakt med Move24. Move24-teamet bestämmer detaljerna med kunden och guidar kunden genom efterbokningsprocessen om den önskade förändringen är rimlig och godtagbar för Move24. Move24 har rätt att anta eller neka den begärda ändringen.

6.2 Om kunden vill ändra omfattningen av eller justera sin beställning, eller i övrigt göra tilläggsbeställningar och vi samt vår flyttpersonal har möjlighet att utföra dessa tillägg, måste tilläggen skriftligen bekräftas med oss samt vår flyttpersonal. Om kunden vill ändra omfattningen av eller justera sin beställning mindre än 72 timmar före flyttdatum, eventuellt under pågående flytt, är det under föremål för godkännande av Move24. Priserna för ytterligare tillägg skall beräknas i enlighet med Tilläggskostnader nedan, om de tilläggen listas där, annars av tidigare avtal av alla parter.

6.3 Om kunden vill komplettera omfattningen av tjänsterna med kort varsel, krävs Move24s samtycke till detta. Priserna för ytterligare tillägg ska, i enlighet med denna punkten 6.3, bestämmas i enlighet med det pris/tjänst index, eller annars i enlighet med individuellt avtal som inkluderar Move24. Eventuella utökningar av omfattningen av tjänster i enlighet med denna punkten 6.3 ska dokumenteras på dagen för flytten och bekräftas av kunden skriftligen. Ett sådant kan ske med hjälp av en särskild blankett (ett så kallat ”Flyttprotokoll” antingen i skriftlig form eller digitalt) men även genom annat dokument undertecknas av kunden. Innan denna skriftliga bekräftelse ska Move24 inte vara skyldig att utföra tilläggstjänster eller utökade tjänster.

6.4 All utökning av tjänsternas omfattning i enlighet med denna punkten 6 ska som princip betalas av kunden omedelbart. Det ska gälla oberoende av vilken betalningsmetod som valts inom ramen för bokningen av den ursprungliga beställningen.

I händelse av en utökning av tjänsternas omfattning under flytten, ska punkten 6.4 1 st., tillämpas endast om betalning sker på plats med hjälp av elektronisk betalning (EC kortläsare eller andra kortmaskiner) som godkänts av Move24. För det fall betalning på plats som godkänts av Move24 inte kan genomföras, ska de utökade tjänsterna betalas av kunden efter flytten, med samma betalningsmetod som valts inom ramen för bokningen av den ursprungliga beställningen. Betalning på plats på annat sätt än vad som anges ovan, inklusive men inte begränsat till, kontant betalning till anställda på platsen är inte tillåten.

7. Särskilda omständigheter inom flyttbranschen

7.1 Flyttmedarbetaren har inte någon fullmakt för avtalsförklaringar m.m. Move24s representanter som utför tjänsterna äger inte rätt att företräda Move24 eller ingå rättsligt bindande överenskommelser för Move24s räkning om inte annat följer av denna punkt 7.1. Om kunden vill boka tilläggstjänster på plats under utförandet av flytten, och dessa tilläggstjänster kan utföras, eller om det uppstår förutsebara och ökade kostnader ska tilläggstjänsterna eller de tillkommande kostnaderna dokumenteras och bekräftas med de anställda på plats skriftligen i enlighet med punkten 6.3.Betalningar som kunden ändå gör till sådana representanter godkänns inte av Move24 och ska inte tillgodoräknas kunden som fullgjord betalning till Move24 sedan ytterligare kostnader eller tjänster ska dokumenteras och bekräftas med de anställda på plats skriftligen i enlighet med punkten 6.2.

Betalningar som görs av kunden till anställda på plats ska ha en, gentemot Move24, befriande effekt om betalningen sker med hjälp av elektronisk betalning (EC kortläsare eller andra kortmaskiner) som godkänts av Move24. Anställda på plats har inte behörighet att ta emot kontant betalning av kund. Betalningar från kunden som gjorts på annat sätt än genom elektronisk betalning som godkänts av Move24 ska inte tillgodoräknas kunden som fullgjord betalning till Move24.

7.2 Flexibelt flyttdatum

För större flexibilitet när kunden långsiktigt planerar en flytt, kan kunden boka en 21-dagars flexibel tidsram från och med flyttdatum. Om kunden ännu inte har bestämt det exakta datumet för flytten när avtalet sluts utan har valt ett flexibelt flyttdatum (tidsram) måste han/ hon meddela det exakta datumet, som måste ligga inom den avtalade tidsramen, senast 21 dagar före det önskade datumet skriftligen eller på telefon till Move24. Om detta inte sker och kunden inte reagerar i enlighet med detta på Move24s förfrågan väljs flyttdatumet till den sista dagen inom den tidsperiod som kunden har valt. Move24 skickar ett E-brev till kunden för att bekräfta datumet när Move24 har bestämt flyttdatumet. Om kunden inte motsätter sig datumet, ens under samma dag, är det datum som har fastställts av Move24 bindande.

Om kunden från början har valt alternativet att Move24 ska fastställa flyttdatumet bestämmer Move24 datumet för flytten inom en tidsperiod på 2 till 21 dagar. Kundens valda datumintervall kan påbörjas tidigast tre (3) dagar efter att avtal ingåtts mellan Move24 och kunden. Move24 kommer att, med bindande verkan, informera kunden om exakt flyttdatum senast två (2) dagar innan flyttdatum.

7.3 Ankomsttid 
Move24 skall informera kunden om ankomsttiden för flytten, inom en tidsram på 4 timmar. Detta skall meddelas kunden inom en vecka innan flyttdatum men anses inte vara slutligt förrän dagen innan flytten.

7.4 Kunden är skyldig att vara närvarande på plats

Kunden är skyldig att själv vara närvarande på dagen för utflyttningen och, om den avviker, på dagen för inflyttningen på den avtalade utflyttningsresp. inflyttningsadressen eller också måste han ha utsett ett ombud som är närvarande istället för honom/henne (jfr. punkt 9). Vid förseningar som uppstår på grund av att kunden är frånvarande och inte heller har ett ombud på plats har Move24 rätt att debitera ett schablonmässigt skadestånd på 200,00 SEK per påbörjad halvtimme per flyttmedarbetare som befinner sig på plats på grund av de kostnader som uppstår. Fr.o.m. 4 timmars väntetid har Move24 rätt att debitera kunden det avtalade beloppet utan att utföra flyttjänsten för att det schablonmässiga skadeståndet ska kunna debiteras fullständigt. Kunden har i båda fallen tillåtelse att visa att det inte har uppstått någon skada överhuvudtaget eller i avsevärt lägre grad än schablonbeloppet.

7.5 Rätt till uppsägning i särskilda fall Move24 har rätt att säga upp avtalet med kunden, utan annan ersättningsskyldighet till kunden än som framgår av denna punkt 7.4, om Move24 saknar kapacitet för att uppfylla tjänsterna enligt avtalet eller inte kan hålla de avtalade tidpunkterna, och detta beror på omständigheter som inte kunnat förutses eller förhindras. Move24 har vidare rätt att säga upp avtalet om det finns omständigheter som inte gick att förutse vid avtalets ingående vilka rättfärdigar uppsägning med hänsyn tagen till ett godtagbart intresse från Move24s sida, t.ex. vid force majeure, strejk och naturkatastrofer. I den mån kunden är skyldig enligt punkten 9.3 att betala det fastställda totala belopp till Move24 innan påbörjan av flytten eller tillåter förhandsgodkännande enligt punkten 9.3 av sitt kreditkortskonto men underlåter att göra det innan kl. 12:00 två dagar innan flytten ska påbörjas äger Move24 rätt att säga upp avtalet med kunden. För det fall Move24 säger upp avtalet ska kunden ersätta Move24 för eventuella skador som Move24 lidit med anledning av beställningen och uppsägningen. Ersättningen ska omfatta, men inte begränsas till, ersättning av eventuella utgifter som har uppstått i samband med beställning av kunden och som Move24 har rätt att göra och förlorad vinst i enlighet med lag.

Uppsägning av avtalet ska ske skriftligt (med skriftligt avses även e-post).

7.6 Avbokningsavgifter

Hävning av avtalet ska ske skriftligt (med skriftligt avses även e-post).

7.6.1 När en order har godkänts och undertecknats av kund och Move24, har kostnader för oss uppkommit avseende administration och därför har kund ingen rätt att avbryta tillhandahållandet av våra tjänster. Om, trots föregående mening, kund väljer att annullera ordern, kommer kunden behöva betala ett belopp motsvarande de avgifter som är i enlighet med de allmänna villkoren och ordern.

7.6.2 I händelse av avbokning, är Move24 alltid berättigad minst 33,3% av kostnaden för flytten.

7.6.3 De kompensationsbetalningar som vi har rätt till avseende avbokning skall vara ännu högre vid avbokning med kort varsel. Följande skall gälla: om orsakerna till avbokningen inte är inom vår kontroll, har vi rätt att täcka (utöver den angivna 33,3% av kostnaden för flytten) eventuella avgifter för reservering transportfordon och eventuella kostnader för administration samt uppkomna kostnader till följd av uppsägning av kontraktet.

7.6.4 Om vi: (i) inte kan använda transportfordonen och / eller flyttpersonalen på annat sätt; eller (ii) har redan ådragit oss kostnader för t.ex. parkeringstillstånd, har vi rätt till ett belopp som motsvarar 100% av flyttens kostnader.

7.6.5 Du bör meddela oss din avbokning genom att fylla i ett avbokningsformulär avsett för detta ändamål på webbplatsen. I övrigt måste avbokningen vara skriftlig. Uppsägning av avtalet skall inte påverka några andra rättigheter som du eller vi har rätt till.

7.7 Tidsfrist för leverans

Move24 ska ange en tidsperiod för leverans (Karenzzeit) till kunden om två (2) timmar före och efter den föreskrivna tiden för flytt för att påbörja flytten på dagen för flytten.

8. Kundens skyldigheter

8.1 Kunden är skyldig att lämna den information som krävs om utoch inflyttningsplats samt gångsträckan från lastbilen/lastbilarna till husdörren, tillgång till hissar och hur stora de är samt antal våningar, antal kvadratmeter, antal rum, antal personer som bor i hushållet, flyttgodslistans innehåll och all ytterligare begärd information sanningsenligt och fullständigt inklusive övriga omständigheter som är relevanta för att genomföra flyttningen.

8.2 Kunden är i synnerhet skyldig att överlämna en fullständig och sanningsenlig flyttgodslista till Move24. Innan bokning är kunden skyldig att kontrollera att flyttgodslistan är fullständig och sedan rapportera flyttgods som fortfarande saknas innan offerten från Move24 besvaras elektroniskt eller på telefon. Kostnadsförslaget eller kostnader för flytten specificeras av Move24. innan bokningen kan ändras imotsvarande mån på grund av ett sådant meddelande i efterhand.

8.3 Kunden är skyldig att på egen hand vidta alla förberedande åtgärder som krävs för att flyttningen ska kunna genomföras på ett riktigt sätt (framför allt montering och demontering av möbler, sanitetsutrustning och kök, packning och uppackning av flyttgods och uppställning av stoppförbudszoner (allt under förutsättning att detta inte bokats som extra tjänster av Move24). Kunden säkerställer således att det inte uppstår några hinder eller någon försening på grund av honom/henne på flyttdagen.

8.4 Vid behov är kunden framför allt ansvarig för inhämtning av tillstånd från myndigheter för stoppförbudszoner för den avtalade tidsperioden för flyttningen på ut- och inflyttningsplatsen. Under förutsättning att kunden har bokat stoppförbudszonen till in- och utflyttningsplatsen åtar sig Move24 att ordna med stoppförbudszonerna för kunden under den avtalade tidsperioden för flytten. Att ordna med stoppförbudszonerna görs alltid med reservation för myndigheternas godkännande och de bokningstider som krävs av myndigheterna. Om stoppförbudszonerna inte kan upprättas på grund av ett saknat godkännande debiterar Move24 kunden den extra kostnad som uppstår (på grund av extra bärare som krävs, längre flyttid etc.) på sluträkningen och kunden är skyldig att erlägga denna extra betalning.

8.5 Kunden är skyldig att meddela Move24 eventuella ändringar av sina uppgifter som berör ut- och inflyttningstid och flyttgodset samt andra aspekter som är relevanta för tjänsterna (d.v.s. telefonnummer och e-postadress), utan dröjsmål så snart han/hon får reda på det. Hit räknas i synnerhet men inte enbart byggnadsställen, byggarbeten, gatuspärrar eller liknande hinder som har upprättats i efterhand. Liknande ändringar kan kräva extra tjänster från Move24s sida som kunden måste betala.

8.6 Kunden är skyldig att vara nåbar på det senast angivna telefonnumret (mobil/fast telefon) för Move24, även under timmarna före den tidpunkt när flyttningen ska påbörjas.

8.7 Följande är särskilt relevant för utförda flyttjänster till eller från utlandet: Kunden är skyldig att förse Move24 med all nödvändig information och dokument avseende lagstadgade eller myndighetsreglerade krav för transport av bohaget i fråga eller själva flytten såsom åtföljande dokument; detta kan omfatta särskilda tull- och transportdokument , import- och exportintyg, hälsointyg och internationella flytthandlingar (i detta stycke benämnt som "handlingar"). Fullständiga och korrekta handlingar skall överlämnas minst sju (7) dagar före avtalat flyttdatum, med erforderligt antal kopior. En förutsättning för kundens skyldighet enligt denna paragraf 8.7 är att Move24 i god tid har informerat kunden om observerad tull och andra regler.

Om dokumenten inte mottagits sju (7) dagar innan flyttdatum, kan Move24 inte planera och genomföra den avtalade flytten och kan således avbryta den, likaledes för att undvika kostnader för kunden. Om kunden är ansvarig för försenat tillhandahållande av de nödvändiga dokumenten, följaktligen kunden är ansvarig för att inte ha fullgjort sina skyldigheter enligt detta avsnitt 8.7, har Move24 rätt att kräva ersättning för åtaganden enligt lagbestämmelser. Detta kan särskilt vara fallet om Move24 redan haft kostnader för administration samt tredje part-kostnader för avtal förberedelser inför flytten.

Move24 är inte skyldiga att kontrollera erhållna dokument huruvida de är korrekta och fullständiga.

9. Betalning och betalningsvillkor

9.1 Olika betalningsmetoder ska erbjudas (t.ex. fatura, kortbetalning, direktdebitering , banköverföring eller PayPal) dock utan att Move24 är förpliktad till någon av dessa.

9.2 Kunden ska betala en handpenning om 33 % av beställningsvärdet. Handpenningen ska erläggas i enlighet med vald betalningsmetod via kortbetalning, direktdebitering, banköverföring, PayPal eller faktura. Om betalningsmetoden faktura väljs ska handpenningen betalas med kort, eller PayPal. Om en beställning avbokas av kunden ska eventuella skadestånd och/eller krav på ersättning som Move24 har mot kunden avräknas mot handpenningen. Handpenningen ska täcka kostnader som Move24 ådrar sig på grund av att ordern avbokas såsom planering och organisation av flytten. Kunden ska erhålla fakturan med orderbekräftelsen i enlighet med punkten 5.2.

9.3 Om kunden väljer betalningssätt kreditkort, ska Move24 inom sju dagar före flytten påbörjas, reservera ett belopp på kundens kreditkort med resterande 67% av ordervärdet samt med eventuella kostnader som härrör från efterföljande utökning av omfattningen av tjänster som ännu inte har betalats ut enligt punkten 6.4. Nyss nämnda belopp ska debiteras på dagen för flytten.

Om kunden väljer PayPal som betalningsmetod ska resterande belopp (67% av ordervärdet samt eventuella kostnader som uppstår vid efterföljande utökning av omfattningen av tjänst som ännu inte betalats enligt punkten 6.4) också debiteras på dagen för flytten.

Om kunden väljer betalning via direkt banköverföring ska kunden överföra resterande belopp till Move24 (67% av ordervärdet samt eventuella kostnader som uppstår vid efterföljande utökning av omfattningen av tjänst som ännu inte betalats enligt punkten 6.4) senast på dagen för flytten. Detta ska inte vara tillämpligt ifall Move 24, på grund av en revision av kreditvärdighet som har utförts (se avsnitt om dataskydd nedan) kräver en tidigare överföring av resterande belopp från kunden. På begäran av Move24 har kunden upp till sju (7) dagar före inledningen av flytten att överföra resterande belopp till Move24. Om kunden väljer banköverföring som betalningsmetod ska betalning ske senast sex (6) dagar efter bokningsförfrågan. Utebliven betalning sju (7) dagar efter bokningsförfrågan räknas som försenad. Om flytt är planerad till dag sex (6) efter bokningsförfrågan, måste betalning ske senast fyra (4) dagar (11:00 CET) efter bokningsförfrågan. Utebliven betalning fem (5) dagar efter bokningsförfrågan räknas som försenad. I det fall Move24 inte mottagit betalning inom angivna tidsramar, har Move24 rätt att säga upp avtalet. Betalningsmetod banköverföring kan endast väljas om kund bekräftar bokning över telefon.

I den mån att kunden därför är skyldig att betala hela det fastställda beloppet till Move24 innan påbörjan av flytten, eller ska tillåta förhandsgodkännande av hans/hennes kreditkortskonto, men underlåter att göra det, är han/hon skyldig att betala Move24 det resterande beloppet med hjälp av elektronisk betalning (EC kortläsare eller andra kortmaskiner) som godkänts av Move24, eller genom banköverföring via direkt-överföring och bekräfta att genomföra detta. Detta ska inte gälla om Move24 sedan tidigare har utövat rätt att säga upp avtalet enligt punkten 7.5 st. 3.

Move24 ska i händelse av betydande kontantutlägg som uppstår för Move24 från enskild order, inklusive men inte begränsat till, avtal med flyttpartners eller beställning av parkeringsförbudsskyltar, kräva en motsvarande delbetalning från kunden.

9.4 Om kundens order gör det nödvändigt för en tullavgift av transporterade varor är Move24 berättigad att debitera kunden och fastslå med antingen en separat klumpsumma som täcker kostnaderna för den förväntade tullavgiften och eventuella kostnader eller att debitera tillsammans med förhandsbetalningen i enlighet med paragraf 9.3. Paketet är förberett i god tro med hjälp av tidigare kunskap som Move24 har erfarit. Den kostnaden som verkligen har uppstått under flyttens gång och andra eventuella associerade kostnader kommer att klargöras efter flytten. Därefter kan återbetalbara belopp dras bort från ersättningen för flytten eller utjämnas med den.

9.4 I den mån kunden väljer faktura som betalningsmetod ger han/hon samtycke till att Move24 äger rätten att överlåta alla krav för betalning av fordringar som uppstår till följd av avtalet med kunden (detta gäller krav utöver handpenningen). Detta ska inte gälla om det finns ett förbud mot överlåtelsen som föreskrivs i lag. Vid utfärdande av faktura ska Move24 informera kunden om överlåtelsen med följande text:

Fordran som härrör från denna faktura har överlåtits till BFS Finance GmbH Verl. Alla betalningar som ska därför erläggas till BFS Finance GmbH, ange kund och fakturanummer. "I detta fall ska kundens betalning lösa en skuld hos BFS Finance GmbH."

För det fall fordran från fakturan inte överlåtits till BFS Finance GmbH, ska regleringen av fordran genom betalning till det av Move24 Group GmbH angivna bankkontot. Fakturan ska skickas till kunden en (1) dag efter flytten.

9.5 Vid försenad betalning kommer bolaget att skicka en påminnelse belagd med avgift om 60 kronor. Vid försenad betalning utgår dessutom dröjsmålsränta från förfallodatumet med 15 % + gällande referensränta.

Det ska inte göras någon betalning av en klumpsumma för påminnelsekostnader i den utsträckning att kunden styrker att ingen skada eller en mindre mängd skador har uppkommit till BFS grund av kundens dröjsmål. Vid dröjsmål med betalning ska kunden vara skyldig att ersätta alla kostnader, utgifter och kontanta utgifter som åsamkas Move24 med anledning av detta. Kostnaderna för indrivning av fordringar ska även innehålla, oberoende av skyldigheten att ersätta kostnader förankrade i civilprocessen, alla kostnader för inkassobyrå och advokat som uppstår.

9.6 I händelse av kundens dröjsmål med mer än en förpliktelse, ska hela fordran förfalla omedelbart till betalning. Move24 har rätt att säga upp krediten till betalning vid tidpunkt som bolaget bestämmer, om någon av följande förhållanden föreligger: a. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen. b. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera månadsfakturor, som förfallit till betalning vid olika tillfällen. Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen. d. Det står klart att kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller genom annat beteende undandrar sig att betala sin kredit.

Det ska inte göras någon betalning av en klumpsumma för påminnelsekostnader i den utsträckning att kunden styrker att ingen skada eller en mindre mängd skador har uppkommit till BFS grund av kundens dröjsmål.

9.7 Avgifterna anges i beställningen under Tilläggskostnader vilket anges nedan och skall innehålla mervärdesskatt. Avgifterna ska innehålla alla kostnader som uppstår för oss.

9.8 Vi kommer att fakturera kunden för avgifterna efter att leveransen av varorna har skett. Om inget annat har avtalats med parterna, kommer vi att skicka en faktura i elektronisk form till e-postadressen som kunden har angivit åt oss.

9.9 Om inte annat har avtalats mellan kunden och oss, skall betalningen ske omedelbart efter att vi har utfört tjänsterna. Om det är troligt att vi kommer utsättas för betydande utomstående kostnader i samband med ordern, reserverar vi oss rätten att kräva en lämplig förskottsbetalning av kunden.

På grund av de ofta märkbart tillkommande utomstående kostnaderna som tillfaller Move24 före flytten, tillämpas följande för förflyttningar från eller till utlandet: 50% av den avtalade avgiften måste betalas iförskott minst 10 dagar före den bestämda dagen för flytten. Den kvarstående 50% av den avtalade avgiften ska betalas efter utförandet av flytten. Om det är mindre än 10 dagar emellan underskriften av omlokaliseringskontraktet och den avtalade flyttdagen, så ska den första 50% av den avtalade ersättningen förfalla till betalning vid underskriften av kontraktet.

9.10 Om kundens order gör det nödvändigt för en tullavgift av transporterade varor är Move24 berättigad att debitera kunden och fastslå med antingen en separat klumpsumma som täcker kostnaderna för den förväntade tullavgiften och eventuella kostnader eller att debitera tillsammans med förhandsbetalningen i enlighet med paragraf 9.3. Paketet är förberett i god tro med hjälp av tidigare kunskap som Move24 har erfarit. Den kostnaden som verkligen har uppstått under flyttens gång och andra eventuella associerade kostnader kommer att klargöras efter flytten. Därefter kan återbetalbara belopp dras bort från ersättningen för flytten eller utjämnas med den.

9.11 Vi kan debitera ränta på samtliga utestående belopp efter förfallodagen för betalning under detta avtal. Ränta kan debiteras på basis av när förfallodagen förföll fram till betalningsdagen (även efter en eventuell dom har erhållits) med en räntesats på 1% per kalendermånad eller en del av denna.

10. Panträtt och äganderättsförbehåll

10.1 De lagstadgade föreskrifterna om transportörens panträtt gäller.

10.2 För saker som kunden köper av Move24 (t.ex. flyttlådor) gäller följande äganderättsförbehåll: Om kunden är en konsument förbehåller sig Move24 äganderätten till den köpta saken tills en fullständig betalning har erlagts. Om kunden är en företagare förbehåller sig Move24 äganderätten till den köpta saken tills alla fordringar på grund av affärsförbindelsen med kunden som fortfarande är öppna har betalats.

11. Garanti

Det finns en lagstadgad felansvarsrätt för de tjänster som är en följd av flyttavtalet liksom för köpta saker.

12. Move24s ansvar

Move24s ansvar är reglerat i lag, dock med följande begränsningar:

12.1 Särskilda skäl för ansvarsfrihet

Move24s ansvar är reglerat i lag, dock med följande begränsningar:

12.1 Särskilda skäl för ansvarsfrihet

Move24 är befriat från ansvar i förhållande till:

i) transport av ädla metaller, juveler, ädelstenar, pengar, frimärken, mynt, värdepapper eller dokument
ii) skada som är hänförlig till att den förpackning eller märkning som kunden har ordnat med är otillräcklig
iii) skada som är hänförlig till kundens behandling, lastning eller lossning av godset
iiii) skada som är hänförlig till att gods inte har förpackats i behållare av Move24
iiiii) skada som är hänförlig till lastning eller lossning av gods vars storlek eller vikt inte motsvarar platsförhållandena vid lastplatsen eller lossningsplatsen om Move24 har påtalat detta för kunden i förväg och kunden har godkänt att tjänsten utförs
iiiiii) transport av levande djur eller av växter
iiiiiii) skada som är hänförlig till en naturlig eller felaktig egens kap hos godset som leder till att det uppstår förluster eller skador, t.ex. på grund av skada funktionsstörningar, rost, inre förstörelse eller läckage

Om det har uppstått en skada som skulle kunna vara hänförlig till något av de ovan nämnda begränsningarna ska skadan omfattas av sådan begränsning. Move24 kan endast åberopa ansvarsfrihet om Move24 har vidtagit alla åtgärder som åligger Move24 och följt kundens särskilda instruktioner.

12.2 Fler orsaker till ansvarsbefrielse och ansvarsbegränsning

12.2.1 Move24 är befriat från ansvaret om förlusten, skadan eller dröjsmål beror på omständigheter som Move24 även med vidtagande av skäliga åtgärder inte hade kunna undvika och vars följder Move24 inte med vidtagande av skäliga åtgärder hade kunnat avvärja.

12.2.2 Om Move24 måste ersätta en fullständig eller delvis förlust av godset ska förlusten bestämmas med avseende på tidpunkten och platsen för leverans. Vid skador på godset ska skillnaden mellan värdet på det oskadade godset på platsen och vid tidpunkten för upphämtning och det värde som det skadade godset har på tidpunkten och platsen för leverans ersättas. Antagandet är att de kostnader som uppstår för att minska och avhjälpa skadorna motsvarar det differensbelopp som fastställts enligt andra meningen i denna punkt 13.2.2. Godsets värde beror på marknadspriset och i annat fall på det vanliga värdet för gods av samma slag och beskaffenhet. Om godset har sålts omedelbart före upphämtning görs antagandet att det försäljningspris som framgår av säljarens faktura minus de transportkostnader som den innehåller är marknadspriset.

12.2.3 Move24s ansvar på grund av dröjsmål begränsad till tre gånger beloppet för Move24s kostnadsförslag för tjänsterna.

12.2.4 Avseende andra skador än skador på godset är Move24s ansvar för skador som hänger samman med utförandet av transporten av godset, är, med undantag för sak- och personskador, begränsat till tre gånger det belopp som skulle ha betalats vid förlust av godset.

12.2.5 De ansvarsbefrielser och ansvarsbegränsningar som avses i denna punkt 12 gäller även för ett anspråk från kunden som inte omfattas av avtalet, inklusive anspråk från mottagaren av godset.

12.3 Högsta belopp vid ansvar

Move24s ansvar på grund av förlust av eller skador på flyttgodset är begränsat till ett belopp på 6200 SEK per kubikmeter lastutrymme som krävs för att uppfylla avtalet.

12.4 Möjlighet till försäkring och avtal om utökat ansvar Kunden informeras om möjligheten att avtala ett utökat ansvar eller att försäkra flyttgodset.

12.5 Ansvarsbefrielse eller ansvarsbegränsning utgår Den ansvarsbefrielse och den ansvarsbegränsning som framgår av detta underavsnitt och i fraktavtalet gäller inte om skadorna beror på en handling eller en försummelse som transportören eller en person har begått avsiktligt eller vårdslöst och att han/hon har varit medveten om att en skada sannolikt skulle inträffa.

12.6 Ersättning för logi och transportkostnader som uppstått som en följd av flytt som inte genomförts enligt avtal uppgår till högst €50 per person och dag i hushållet.

13. Skadeanmälan vid en förlust eller vid skada på flyttgodset

13.1 Kunden ska framställa anspråk mot Move24 på grund av förlust av eller skada på flyttgodset inom följande tid

i) om förlusten av eller skadan på godset var synlig utifrån utan att ha anmälts till Move24 senast på dagen efter leveransen.

ii) om förlusten av eller skadan på godset [inte] var synlig utifrån utan att ha anmälts till Move24 inom fjorton dagar efter leveransen.

13.2 Kundens framställan enligt punkt 13.1 ska vara skriftlig och beskriva förlusten eller skadan tydligt. Om en förlust eller skada anmäls vid leveransen av flyttgodset kan framställan överlämnas till den som levererar flyttgodset. Kunden kan använda det formulär som finns på webbsidan för att göra en skadeanmälan.

14. Om dataskydd

De specifika detaljerna återfinns i dataskyddsförklaringen som köparen kan hämta, visa, spara och skriva ut på säljarens hemsida (www.move24.de) när som helst.

15. Slutliga bestämmelser

15.1 Om kunden är en affärsman, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig värdepappersfond ska alla tvister på grund av avtalsförhållanden mellan kunden och Move24 avgöras på den plats där Move24 har sitt säte.

2019 | Move24 Group GmbH | Chausseestr. 86 | DE-10115 Berlin